Normativa

Normativa


 

Àmbit internacional

General

En l’àmbit internacional, els drets de les persones majors es recullen de forma més o menys explícita:

 • En la Declaració universals dels drets humans (1948) http://www.un.org/es/documents/udhr; s’hi estableixen drets fonamentals, entre els quals es troben: la igualtat i la prohibició de discriminar per qualsevol condició, el dret a la seguretat social i a les condicions de vida adequades, entre d’altres. Tots aquests drets són extensius a les persones majors.
 • En el Pacte de drets econòmics, socials i culturals
 • En les resolucions a favor de les persones majors adoptades per l’Assemblea General de les Nacions Unides, entre les quals destaca la Resolució 46/91, sobre els principis de les Nacions Unides a favor de les persones d’edat, en cinc temes: independència, participació, cures, autorealització i dignitat.
 • En els plans d’Acció Internacional sobre l’Envelliment de 1982 i 2002; el primer va fer esment especial al fet que les persones majors havien de poder gaudir d’una vida plena, saludable i satisfactòria i ser estimades com a part integrant de la societat; i el segon i darrer va definir com a temes centrals els drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones d’edat, la garantia dels drets socials i culturals de les persones majors, dels drets civils i polítics, i l’eliminació de totes les formes de violència i de discriminació en contra de les persones d’edat.
 • En els instruments desenvolupats per l’Organització Internacional del Treball (OIT) (la recomanació 162 i la resolució sobre seguretat social de la Conferència Internacional del Treball, 89a, reunió 5-21 juny, 2001).
 • En totes aquestes declaracions i resolucions, malgrat no ser vinculants, s’estableixen principis generals i directrius sobre les matèries en què la comunitat internacional pot afrontar els reptes de l’envelliment.

Europeu

En la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf (2000/C 364/01) es reconeixen els drets de les persones majors:

 • «La Unió reconeix i respecta el dret de les persones grans a dur una vida digna i independent i a participar en la vida social i cultural.» (art. 25).

Àmbit nacional

 • En la Constitució espanyola https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 es recullen diferents drets de les persones majors:
  • Dret a la no discriminació per raons d’edat:
   «Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.» (art. 14)
  • Dret a la vida i a la integritat física i moral:
   «Tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, ningú no pugui ser sotmès a tortura ni a penes o trac­tes inhumans o degradants.» (art. 15)
  • Dret a la integritat i a la pròpia imatge:
   «Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.» (art. 18.1)
  • Suport al sosteniment i a la millora de la qualitat de vida:
   «Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciuta­dans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualit­zades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure.» (art. 50)
 • En la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència es regulen les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
 • Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. https://www.boe.es/eli/es/l/2021/06/02/8/con

Àmbit autonòmic

 • En l’article 16 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears s’enumeren els drets socials de la ciutadania de les Illes Balears, entre els quals figura «[…] la protecció i l’atenció integral de la gent gran per a la promoció de la seva autonomia personal i de l’envelliment actiu que els permeti una vida digna i independent i el seu benestar social i individual […]» http://web.parlamentib.es/RecursosWeb/DOCS/EstatutAutonomiaIB.pdf
 • En l’article 6 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears s’inclou el col·lectiu de persones majors com a destinatari prioritari dels serveis socials, en cas de situacions de vulnerabilitat, risc o desemparament. http://boib.caib.es/pdf/2009089/mp5.pdf
 • En el Decret 56/2011, de 20 de maig, pel que s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2001-2014 es recullen les prestacions adreçades a les persones majors.
  http://boib.caib.es/pdf/2011079/mp7.pdf

Àmbit insular

 • En la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i de seguretat social s’estableix que la protecció de les persones grans és competència dels consells insulars. L’IMAS és la institució que assumeix les responsablitats establertes per aquesta Llei a Mallorca; per aquest motiu és la institució responsable de crear l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca.
  http://www.conselldemallorca.net/media/24758/10-LLEI14-2001-29OCTUBRE.pdf